28 Lipiec 2021
autor Zbigniew Zieliński

W poprzednich artykułach skupiliśmy się przede wszystkim na gwarancji ubezpieczeniowej pod kątem zabezpieczenia wadium wymaganego w związku z udziałem w przetargu. W razie wygranej w przetargu gwarancja ubezpieczeniowa może również posłużyć jako zabezpieczenie umowy zawieranej z zamawiającym. O jej zaletach pisaliśmy krótko już w artykule Jak najlepiej zabezpieczyć kontrakt?
Warto przyjrzeć się bliżej tej formie zabezpieczenia.

Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu

Firma, która wygra przetarg (wykonawca) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. może być zobowiązana do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy/kontraktu (NWU lub NWK). Takie zabezpieczenie chroni interesy zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę oraz w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (UWiU), ujawnionych w okresie ważności gwarancji po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Zabezpieczenie zgodnie z art. 449 ust. 3 PZP wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że zamawiający określi inny temin.

Wysokość zabezpieczenia określa zamawiający, który zamieszcza ją w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), a także przeważnie w samej treści umowy.

Zabezpieczenie może obejmować:

  • okres trwania kontraktu (gwarancja należytego wykonania kontraktu) - jest to zobowiązanie gwaranta (a więc w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej - towarzystwa ubezpieczeniowego) do zapłaty określonej kwoty w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy przez wykonawcę.
  • okres rękojmi i gwarancji (gwarancja usunięcia wad i usterek) - gwarancja ta jest zobowiązaniem gwaranta do zapłaty określonej kwoty jeżeli po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy okazało się, że wykonane prace mają wady i nie zostały one usunięte przez wykonawcę na żądanie zamawiającego (dotyczy głównie firm budowlanych, rzadziej firm usługowych).
  • okres trwania kontraktu oraz okres rękojmi i gwarancji (tzw. gwarancja łączona) - ten rodzaj gwarancji łączy obie powyższe gwarancje w jednym dokumencie. Suma gwarancyjna podzielona jest na dwie części: okres realizacji prac, odbiorów i rozliczeń oraz na okres rękojmi na wykonane prace. Po wykonaniu prac najczęściej 70% zabezpieczenia jest zwalniane, a pozostałe 30% zatrzymywane na okres rękojmi.

Formy zabezpieczenia

Zgodnie z treścią przepisu art. 450 PZP wykonawca ma obowiązek ustanowić na rzecz zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub w kilku z następujących form, według swojego wyboru:

  • pieniądzu.
  • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
  • gwarancjach bankowych.
  • gwarancjach ubezpieczeniowych.
  • poręczeniach funduszy poręczeniowych.

Gwarancja ubezpieczeniowa jako zabezpieczenie wykonania kontraktu

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia kontraktu pozwala wykonawcy na wniesienie zabezpieczenia bez konieczności "zamrażania" środków finansowych na okres trwania kontraktu oraz na okres rękojmi. Takie rozwiązanie umożliwia zachowanie przez firmę zachowanie płynności finansowej na niezmiennym poziomie.

W praktyce uzyskanie gwarancji kontraktowych nie jest zautomatyzowane i wiąże się z koniecznością weryfikacji wykonawcy przez towarzystwo ubezpieczeniowe - głównie na podstawie analizy kondycji finansowej. Istotnym jest również by przedmiot kontraktu nie przewyższał znacznie możliwości i zasobów firmy, a okres rękojmi nie przekraczał maksymalnych okresów na jakie może udzielić zabezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe. Gwarancje mogą uzyskać te podmioty, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji.

Proces uzyskania gwarancji zabezpieczającej umowę obejmuje przeważnie przedstawienie przykładowego wzoru gwarancji przez towarzystwo ubezpieczeniowe, a następnie negocjacje treści gwarancji pomiędzy zamawiającym a gwarantem. Po zaakceptowaniu treści wykonawca opłaca składkę i wydawana jest gwarancja. W zzBrokers prowadzimy klienta przez wszystkie etapy tego procesu, dokładając wszelkich starań by finalnie zakończył się on uzyskaniem przez Państwa gwarancji.

Strona gwarancjeprzetargowe.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów - Polityka prywatności

wyrażam zgodę na pliki cookies