01. dowiedz się

Poniżej prezentujemy
pytania i odpowiedzi naszych ekspertów.

Broker to pośrednik ubezpieczeniowy działający na podstawie podstawie Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. Zgodnie z tą ustawą, czynności brokerskie polegają na: „zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich” (działalność brokerska).

Broker ubezpieczeniowy:

 • działa na podstawie pełnomocnictwa, tzw. listu brokerskiego, udzielonego przez klienta.
 • nie może pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń.
 • ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten nie wygasa po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą.
 • może zlecić wykonywanie czynności, wymagających specjalistycznej wiedzy innym podmiotom, co nie obejmuje prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów.
 • w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej broker podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
Broker zbiera dane firmy, analizuje ryzyko, wybiera ubezpieczycieli i składa im zapytania ofertowe oraz analizuje otrzymane oferty.
Broker negocjuje najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia, rekomenduje klientowi wybraną ofertę i po podjęciu decyzji przez klienta finalizuje umowę ubezpieczenia.
Broker po zawarciu umowy ubezpieczenia, przekazuje najistotniejsze, praktyczne aspekty umowy ubezpieczenia, wyjaśnia obowiązki i procedury.
Broker w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia wspiera klienta w obsłudze polisy, przypomina o ważnych terminach, dostosowuje warunki umowy do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i otoczenia klienta.
Broker wspiera klienta, nadzoruje proces likwidacji szkody.
Usługa brokera jest dla Ciebie jako przedsiębiorcy bezpłatna. Wynagrodzenie brokerskie, tzw. kurtaż, wypłaca brokerowi ubezpieczyciel.

Istotna jest tu różnica pomiędzy działalnością agenta ubezpieczeniowego i brokera. Ten pierwszy jest przedstawicielem ubezpieczyciela. Tak więc broker działając w oparciu o zlecenie przedsiębiorcy działa w jego imieniu i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność za tzw. błędy w sztuce.

Broker bierze aktywny udział w czynnościach przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia, obsługuje klienta podczas trwania polisy, pomaga w przygotowywaniu dokumentacji szkodowej. Działania te wpływają na ograniczenie liczby konfliktów klienta z ubezpieczycielem.

Działalność brokera ubezpieczeniowego równoważy dysproporcje rynkowe między ubezpieczycielem a jego klientem, w związku z czym, obsługa ryzyka przez brokera często powoduje obniżenie składki ubezpieczeniowej.

Skorzystanie z usług brokera nie powoduje podwyższenia składki ubezpieczeniowej o prowizję brokerską. Uregulowania prawne gwarantują Ubezpieczonemu brak możliwości podwyższenia składki przez Ubezpieczyciela w razie profesjonalnej obsługi brokerskiej.
Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z możliwych form wniesienia zabezpieczenia np. wadium do przetargu i zastępuje w ten sposób kaucje wpłacane w pieniądzu. Jeżeli zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia nie wywiąże się ze swoich zobowiązań to ubezpieczyciel (gwarant) wypłaca beneficjentowi (uprawnionemu z gwarancji) kwotę do wysokości sumy gwarancyjnej na jaką opiewa gwarancja. Większość gwarancji wystawiana jest w oparciu o umowę okresową na udzielanie gwarancji zawartą pomiędzy przedsiębiorstwem a ubezpieczycielem. Umowa określa limit kwotowy do którego wysokości można uzyskać gwarancje, cenę i maksymalne okresy na jakie mogą być udzielone poszczególne rodzaje gwarancji. Zawierana jest po przeprowadzonej przez ubezpieczyciela analizie przedsiębiorstwa i pozytywnej ocenie jego kondycji finansowej.
Gwarancja może zabezpieczać:

 • realizację kontraktów, w tym:
  • wadium w postępowaniu przetargowym – gwarancja ubezpieczeniowa wadium jest zabezpieczeniem zapłaty wadium w postępowaniach przetargowych, jest to ekwiwalent wadium pieniężnego.
  • wykonanie umowy – gwarancja ubezpieczeniowa zabezpiecza należyte, czyli zgodne z zawartą umową wykonanie kontraktu.
  • prawidłowy przebieg okresu rękojmi i/lub gwarancji– gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek w określonym czasie po zrealizowaniu umowy udzielana jest na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zgłoszonych wad lub usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji.
  • zwrotu zaliczki – gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki zabezpiecza odzyskanie od wykonawcy wypłaconej zaliczki lub jej części, jeśli wykonawca nie wywiązał się z umowy ani nie oddał zaliczki.
 • zapłatę należności celnych i podatkowych.
 • uzyskanie koncesji.
 • umowy o dofinansowanie projektów ze środków unijnych.
 • roszczenia w związku ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów (gwarancje środowiskowe).
Cenę za wystawienie gwarancji stanowi określony procent od sumy gwarancyjnej liczony za cały okres trwania gwarancji. Na ogół jest ona ustalana indywidualnie i zależy od wielkości przedsiębiorstwa i oceny jego kondycji finansowej przez ubezpieczyciela. Wyjątkiem są tzw. „szybkie gwarancje” wadialne udzielane do określonej sumy gwarancyjnej bez konieczności przeprowadzania analizy finansowej wnioskującego przedsiębiorstwa.
Ubezpieczyciele w zawieranych umowach o limit okresowy na udzielanie gwarancji zastrzegają sobie uprawnienie do odmowy udzielenia gwarancji, zatem klient nie zawsze otrzyma gwarancję pomimo, że ma zawartą umowę. Powodem odmowy mogą być parametry gwarancji np. długość jej trwania, zbyt duża skala zabezpieczanego kontraktu w stosunku do dotychczasowego doświadczenia wykonawcy czy też wymagana przez beneficjenta treść gwarancji.
Poszczególni ubezpieczyciele określają maksymalne okresy, na jakie mogą udzielić konkretnych gwarancji i co do zasady nie podlega to negocjacjom. Np. gwarancje na usunięcie wad i usterek najczęściej są udzielane na nie więcej niż 96 miesięcy, a tylko nieliczni ubezpieczyciele dopuszczają okres dłuższy – 120 miesięcy. Należy jednak zawsze pamiętać, że łączny okres trwania gwarancji na zabezpieczenie kontraktu tj. na okres jego wykonania i na okres usterkowy nie może na ogół przekroczyć odpowiednio 96 albo 120 miesięcy.
Dlaczego gwarancja a nie gotówka? Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • zwiększenie płynności finansowej bez konieczności zamrożenia własnych środków finansowych,
 • zwiększenie wiarygodności finansowej wykonawcy.
 • możliwość uczestnictwa w wielu różnych przetargach równocześnie.
 • zapewnienie możliwości zawarcia dużej liczby umów bez blokowania własnych środków na kaucje.
 • brak obciążenia linii kredytowej firmy i brak negatywnego wpływu na jej zdolność kredytową, w przeciwieństwie do gwarancji bankowej.
 • stosunkowo niski koszt uzyskania w skali roku.
 • brak konieczności monitorowania zwrotu środków po zakończeniu przetargu czy kontraktu i uniknięcie ryzyka niezwrócenia kaucji przez zamawiającego.
BROKER

to pośrednik ubezpieczeniowy, działający na podstawie udzielonego przez Ciebie pełnomocnictwa (listu brokerskiego).

Skorzystaj z usług naszych profesjonalnych brokerów, a zyskasz bezpłatną i profesjonalną pomoc experta, który przeprowadzi Cię przez skomplikowane procedury ubezpieczeniowe.

Broker reprezentuje wyłącznie Ciebie, działa w Twoim imieniu i na Twoje zlecenie. Jest niezależny od ubezpieczyciela a jego usługi są dla Ciebie bezpłatne.

Strona gwarancjeprzetargowe.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów - Polityka prywatności

wyrażam zgodę na pliki cookies