Gwarancja wadialna

Organizator przetargu może w warunkach przetargu (SIWZ) zobowiązać oferentów do wpłaty wadium. Wpłata wadium sprawia, że firmy zgłaszające się do przetargu będą składały realne oferty ponieważ w przypadku wygrania przetargu i niepodpisania umowy wpłacone wadium przepada na rzecz zamawiającego. Bardzo dobrą alternatywą do wpłaty wadium w  gotówce jest gwarancja wadialna. W sytuacji, gdy kontrakt nie zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie oferenta, równowartość kwoty wadium jest wypłacana przez towarzystwo ubezpieczeniowe na rzecz podmiotu organizującego przetarg (beneficjenta gwarancji).

^

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Gwarancja ta jest stosowana jako zabezpieczenie dla inwestora w sytuacji, gdy wykonawca kontraktu nienależycie wykona zlecenie wynikającego z umowy lub w ogóle go nie wykona. Umożliwia wykonawcy wniesienie zabezpieczenia bez „zamrażania gotówki” przez cały okres trwania kontraktu, plus zazwyczaj jeszcze 30 dni na potwierdzenie przez inwestora, że umowa została należycie wykonana. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to rodzaj kaucji zostawianej zamawiającemu przez wykonawcę w celu zabezpieczenia roszczeń finansowych, jakie mogą pojawić się w związku z umową.

^

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek

Gwarancja ta jest uruchamiana po wykonaniu kontraktu i podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru. Kwota, na którą opiewa gwarancja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń beneficjenta gwarancji w przypadku gdy  wykonawca, z różnych przyczyn  nie przystąpi do usunięcia wad i usterek, które pojawią się w okresie objętym rękojmią lub gwarancją lub nienależycie je usunie.  Wysokość sumy gwarancyjnej  jest określona w kontrakcie . Okres obowiązywania gwarancji jest równy długości rękojmi lub gwarancji udzielonej na wykonywane prace, zwykle plus 15 dni dodatkowo.  Każde z towarzystw ubezpieczeniowych ma swoje ograniczenia czasowe w proponowanych gwarancjach, do maksymalnie 9 lat.  Broker, który specjalizuje się w gwarancjach ubezpieczeniowych, zawsze bierze to pod uwagę dobierając ofertę TU do potrzeb klienta.

^

Gwarancja ubezpieczeniowa
zwrotu zaliczki

Gwarancja ta jest stosowana jako zabezpieczenie zaliczki, która zgodnie z podpisaną umową może być udzielona Wykonawcy przez Zamawiającego. Tego rodzaju zaliczki zwykle udzielane są na poczet kupna materiałów lub wykonania wstępnych prac. Gwarancja zwrotu zaliczki to zabezpieczenie zwrotu całej zaliczki lub jej części; stanowi zwykle dodatkowe zabezpieczenie dla Zamawiającego.

^

RODZAJE GWARANCJI

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

RODZAJE GWARANCJI

REKOMENDACJE

KONTAKT

RODZAJE GWARANCJI

RODZAJE GWARANCJI

RODZAJE
GWARANCJI

Organizator przetargu może w warunkach przetargu (SIWZ) zobowiązać oferentów do wpłaty wadium. Wpłata wadium sprawia, że firmy zgłaszające się do przetargu będą składały realne oferty ponieważ w przypadku wygrania przetargu i niepodpisania umowy wpłacone wadium przepada na rzecz zamawiającego. Bardzo dobrą alternatywą do wpłaty wadium w  gotówce jest gwarancja wadialna. W sytuacji, gdy kontrakt nie zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie oferenta, równowartość kwoty wadium jest wypłacana przez towarzystwo ubezpieczeniowe na rzecz podmiotu organizującego przetarg (beneficjenta gwarancji).

Gwarancja ta jest stosowana jako zabezpieczenie dla inwestora w sytuacji, gdy wykonawca kontraktu nienależycie wykona zlecenie wynikającego z umowy lub w ogóle go nie wykona. Umożliwia wykonawcy wniesienie zabezpieczenia bez „zamrażania gotówki” przez cały okres trwania kontraktu, plus zazwyczaj jeszcze 30 dni na potwierdzenie przez inwestora, że umowa została należycie wykonana. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to rodzaj kaucji zostawianej zamawiającemu przez wykonawcę w celu zabezpieczenia roszczeń finansowych, jakie mogą pojawić się w związku z umową.

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek

Gwarancja ta jest uruchamiana po wykonaniu kontraktu i podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru. Kwota, na którą opiewa gwarancja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń beneficjenta gwarancji w przypadku gdy  wykonawca, z różnych przyczyn  nie przystąpi do usunięcia wad i usterek, które pojawią się w okresie objętym rękojmią lub gwarancją lub nienależycie je usunie.  Wysokość sumy gwarancyjnej  jest określona w kontrakcie . Okres obowiązywania gwarancji jest równy długości rękojmi lub gwarancji udzielonej na wykonywane prace, zwykle plus 15 dni dodatkowo.  Każde z towarzystw ubezpieczeniowych ma swoje ograniczenia czasowe w proponowanych gwarancjach, domaksymalnie 9 lat.  Broker, który specjalizuje się w gwarancjach ubezpieczeniowych, zawsze bierze to pod uwagę dobierając ofertę TU do potrzeb klienta.

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Gwarancja ta jest stosowana jako zabezpieczenie zaliczki, która zgodnie z podpisaną umową może być udzielona Wykonawcy przez Zamawiającego. Tego rodzaju zaliczki zwykle udzielane są na poczet kupna materiałów lub wykonania wstępnych prac. Gwarancja zwrotu zaliczki to zabezpieczenie zwrotu całej zaliczki lub jej części; stanowi zwykle dodatkowe zabezpieczenie dla Zamawiającego.