Co to jest gwarancja wadialna?

Wadium jest podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu. Gwarancja wadialna to bezgotówkowa forma wadium wymaganego przez podmiot organizujący przetarg. Firma, która zamierza startować w przetargu podpisuje wówczas umowę z Ubezpieczycielem. Następnie Towarzystwo Ubezpieczeń wystawia tzw. gwarancję
ubezpieczeniową wadium na rzecz organizatora przetargu. Gwarancja wadialna jest zobowiązaniem do zapłacenia wadium, gdy firma nie wywiąże się z zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

Dla kogo gwarancje wadium?

Gwarancje ubezpieczeniowe wadium to oferta skierowana do wszystkich przedsiębiorstw, które startują w przetargach oraz są zobowiązane do wniesienia wadium (wadium przetargowe). Propozycja ta jest szczególnie atrakcyjna dla firm i przedsiębiorstw, które nie chcą zamrażać własnych środków finansowych.

Korzyści płynące z GWARANCJI (ubezpieczenie kontraktu)

  • Zwiększenie wiarygodności firmy jako partnera biznesowego. Gwarancja jest potwierdzeniem pozytywnej oceny sytuacji finansowej firmy przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Ponadto uzyskanie gwarancji jest dowodem na poprawną historię finansową Wykonawcy.
  • Uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie.
    Gwarancje dają możliwość uczestniczenia w kilkunastu przetargach jednocześnie. Poza tym skutecznie zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania kontraktu, dzięki złożeniu wielu ofert w wielu przetargach.
  • Nie blokuje, ani nie zamraża gotówki.
    Gwarancja umożliwia startowanie w przetargach bez konieczności angażowania własnych środków finansowych. Dzięki temu firma ma możliwość obracania gotówką, nie musi jej blokować na dłuższy okres.
  • Nasza firma brokerska to doświadczony sojusznik. Założycielem firmy jest Zbigniew Zieliński wieloletni Wiceprezes Towarzystw Ubezpieczeniowych m.in InterRisk, T.U. S.A. Vienna Insurance Group oraz UNIQA. Bogate doświadczenie merytoryczne i praktyczne Zbigniewa Zielińskiego pozwala nie tylko na podjęcie każdego wyzwania, ale przede wszystkim jego pozytywne uwieńczenie.

Analiza firmy

Zasadniczym etapem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie finansowej i jakościowej analizy firmy, która ma na celu ocenę zdolności bieżącej i przyszłej do regulowania zobowiązań przetargowych wynikających z podpisanych kontraktów. Ocenie poddane zostaje ryzyko wnioskodawcy oraz samej gwarancji, następnie analizowana jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa, forma zabezpieczeń gwarancji oraz umowa. Zebranie wszystkich informacji pozwala na gruntowną ocenę ryzyka, a następnie szybkie podjęcie decyzji o wystawieniu gwarancji ubezpieczeniowej.

Oferta gwarancyjna – limity

Po pozytywnej analizie wnioskodawcy kolejnym krokiem jest ustalenie rodzaju umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Dostępne są dwie opcje zawarcia umów: pojedyncza oraz generalna z ustalonym limitem. Umowa pojedyncza dotyczy konkretnego przetargu wskazanego przez wnioskodawcę. Natomiast umowa generalna obowiązuje zazwyczaj na rok, wówczas w ramach ustalonego limitu ubezpieczyciel w uproszczonym trybie wystawia Inwestorom niezbędne gwarancje wadialne. Firmy startujące w wielu przetargach wybierają zazwyczaj umowy generalne. Ta forma umożliwia dużo szybsze uzyskiwanie niezbędnych gwarancji bez konieczności każdorazowego przeprowadzania czasochłonnych analiz. Umowa generalna wiąże się z długotrwałą współpracą, co jest korzystne dla każdej ze stron.

Jestem brokerem, nie agentem ubezpieczeniowym

Broker zawsze działa w imieniu i na rzecz Klienta, a nie ubezpieczyciela. Posiadam wydane przez KNF zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej oraz zawartą umowę ubezpieczenia OC brokera. Na mocy obowiązującego prawa Broker nie może pozostawać w żadnym stosunku z jakimkolwiek towarzystwem ubezpieczeń, co gwarantuje pełen obiektywizm i dbanie wyłącznie o interesy Klienta. Jako broker ubezpieczeniowy porównuje konkurencyjne oferty i aktywnie pomagam w zawieraniu umów oraz co równie istotne likwidacji szkód.