Gwarancja wadialna

Gwarancja wadialna

Każda firma przystępująca do przetargu ma obowiązek na mocy ustawy wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w postaci wadium. Wadium potwierdza wiarygodność przystępujących do przetargu firm, pozwala także zabezpieczyć zawarcie umowy po wybraniu najkorzystniejszej oferty. Nie wywiązanie się z tego postanowienia skutkuje niedopuszczeniem do przetargu. Wymaganym zabezpieczeniem bezgotówkowym może być także gwarancja wadialna. Firma przystępująca do przetargu jest wnioskodawcą gwarancji wadialnej, jej beneficjentem natomiast jest podmiot organizujących przetarg. W sytuacji, gdy kontrakt nie zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie oferenta, wadium pokrywa koszty związane z przygotowaniem kolejnego przetargu. Wadium gwarantuje zatem, że do przetargu przystąpią podmioty rzeczywiście zainteresowane przedmiotem przetargu.