Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Gwarancja ta jest stosowana jako swoistego rodzaju zabezpieczenie inwestora w sytuacji, gdy wykonawca kontraktu nienależycie wykona zlecenie wynikającego z umowy lub w ogóle go nie wykona. Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu pozwala zabezpieczyć z jednej strony interes zamawiającego, natomiast wykonawcy umożliwia „niezamrażanie gotówki” na długi czas, nawet kilku lat. Gwarancje tego rodzaju mają zastosowanie zarówno do umów realizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, jak również do umów prywatnych nie podlegających ustawie. Gwarancja należytego wykonania umowy / kontraktu obejmuje cały okres wykonywania kontraktu. Jest on ściśle określony w umownie, początkiem jest dzień podpisania umowy pomiędzy wnioskodawcą gwarancji a jej beneficjentem. Do ostatniego dnia, w którym kontrakt powinien być zrealizowany dodawany jest okres zazwyczaj 30 dni na potwierdzenie przez inwestora, że umowa została należycie wykonana. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykorzystuje zamawiający w celu pokrycia wierzytelności z tytułu nieprzeprowadzenia lub nienależytego wykonania umowy w kwestii zamówienia publicznego, a jeśli realizator jest gwarantem, pokryć jeszcze należy roszczenia z podstawy gwarancji jakości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to więc rodzaj kaucji (poręczenia) zostawianej zamawiającemu przez realizatora (wykonawcę) w celu zabezpieczenia roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z umową w sprawie zamówienia publicznego.